О компании
Новости
Холодильные шкафы
Кондиционеры
Новые направления
Сертификаты и награды
Сервисные центры
Контактная информация
Информационные сообщения
English version

Повідомлення про загальні збори акціонерів 23.04.2014

“ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІНТЕРТЕХНІКА”, код  за  ЄДРПОУ 30331976,

повідомляє, що 23 квітня 2014 року о 13.00 годині в приміщенні залу нарад ПРАТ “ІНТЕРТЕХНІКА”

 відбудуться загальні збори акціонерів за адресою:  83005, місто Донецьк, вул. Кемеровська, 5.

Порядок денний

 загальних зборів акціонерів ПРАТ “ІНТЕРТЕХНІКА”

 

1.        Про обрання робочих органів зборів.

2.        Затвердження регламенту проведення зборів.

3.        Розгляд річного звіту ПРАТ “ІНТЕРТЕХНІКА” за 2013 рік.

4.        Розгляд річного звіту ревізійної комісії ПРАТ “ІНТЕРТЕХНІКА” за 2013 рік.

5.        Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії ПРАТ “ІНТЕРТЕХНІКА”.

6.        Про розподіл прибутку  і збитків Товариства та про нарахування дивідендів за 2013 рік.

7.        Про визначення основних напрямків діяльності ПРАТ “ІНТЕРТЕХНІКА” на 2014 рік.

8.        Про схвалення рішень Правління ПРАТ “ІНТЕРТЕХНІКА” згідно Протоколів засідань Правління ПРАТ “ІНТЕРТЕХНІКА” протягом з 18.04.2013 року до 23.04.2014 року.

9.        Про обрання членів Правління.

10.     Про обрання членів ревізійної комсії.

 

Дата складання переліку акціонерів ПРАТ “ІНТЕРТЕХНІКА”, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів –18 квітня 2014року.

Реєстрація акціонерів буде проводитися 23.04.2014 року з 12.00 до 12.45. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково доручення на право участі у зборах.  Для ознайомлення з матеріалами щодо порядку денного звертатися за адресою Товариства. Відповідальний за ознайомлення з інформацією Член Правління Федоренко Н.І. 

Довідки можна отримати за телефоном: (067) 625-19-97

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

підприємства за 2013 рік (тис.грн)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

61 845

121 908

Основні засоби

27 093

26 905

Довгострокові фінансові інвестиції

303

303

Запаси

11 969

37 234

Сумарна дебіторська заборгованість

22 257

55 780

Грошові кошти та їх еквіваленти

223

1 686

Нерозподілений прибуток

15 802

37 992

Резервний капітал

71

71

Статутний капітал

282

282

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

45 690

83 563

Чистий прибуток (збиток)

(22 190)

(18 529)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

282 000

282 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

143

280

 

Правління, Ревізійна комісія ПРАТ “ІНТЕРТЕХНІКА”