О компании
Новости
Холодильные шкафы
Кондиционеры
Новые направления
Сертификаты и награды
Сервисные центры
Контактная информация
Информационные сообщения
English version

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (29.04.2015)

Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова комiсiї з припинення або лiквiдацiї

 

 

 

Красюков Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

 


(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Iнтертехнiка"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

30331976

4. Місцезнаходження емітента

83005 Донецька область Ленiнський мiсто Донецьк вулиця Кемеровська, будинок 5

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(062) 344-18-32 (062) 344-18-33

6. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2015


(дата)

2. Річна інформація опублікована у

 


 

 


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://www.intertexnika.com.ua/

в мережі Інтернет

29.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст


1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 


5. Інформація про рейтингове агентство

 


6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 


7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 


11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 


12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 


4) інформація про похідні цінні папери

 


5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

X

13. Опис бізнесу

 


14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 


16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 


19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 


20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 


21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 


22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 


23. Основні відомості про ФОН

 


24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 


25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 


26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 


27. Правила ФОН

 


28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 


30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 


32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 


33. Примітки Форма "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не заповнена у зв`язку iз тим, що Товариство не приймало участi у створеннi будь-яких об`єднань пiдприємств.

Форма "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнена у зв'язку з тим, що ця посада не передбачена статутом товариства.

Форма "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнена у з`вязку iз тим, що будь-яке рейтингування не проводилося, послугами рейтингових агентств Товариство не користувалося.

Форма "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру частов, паїв)" не заповнена у зв`язку iз тим, що для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.

Форма "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" не заповнена у зв'язку з Положенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013року.

Форма "Iнформацiя про дивiденди" не заповнена у зв`язку iз тим, що за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися.

Форми "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" та "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповненi у зв`язку iз вiдсутнiстю зареєстрованого випуску таких цiнних паперiв.

Форма "Опис бiзнесу" не заповнюється через те, що товариство здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. Форма "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не заповнена з причин вiдсутностi останнiх. Форма "Звiт про корпоративне управлiння" не заповнюється через те, що ПрАТ "Iнтертехнiка" не є фiнансовою установою.

Форма "Звiт про стан об`єкта нерухомостi" не заповнено у зв`язку iз вiдсутнiстю зареєстрованого випуску боргових цiнних паперiв.

Емiтент - акцiонерне товариство, тому iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється

Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.

Незаповненi поля вважати 0 або д/в.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Iнтертехнiка"


2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

А01 №713445


3. Дата проведення державної реєстрації

23.07.2003


4. Територія (область)

Донецька область


5. Статутний капітал (грн.)

282000.00


6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000


7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000


8. Середня кількість працівників (осіб)

5


9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД


28.29

Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у


28.25

Виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устаткування


33.12

Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення


10. Органи управління підприємства

д/н11. Банки, що обслуговують емітента


1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Обласне відділення ПАТ "Промiнвестбанк" в м. Донецьк


2) МФО банку

300012


3) Поточний рахунок

26003619942916


4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ " Брокбiзнесбанк" м. Київ


5) МФО банку

300249


6) Поточний рахунок

26007027215001


12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть, пов`язана iз створенням об'єктiв архiтектури

Серiя АВ № 590304

13.12.2011

Державний комiтет України з будiвництва та архiтектури

13.12.2016

Опис

Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї у разi його закiнчення.


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента1) посада

Голова комісії з припинення або ліквідації

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жидков Юрiй Вталiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 271194 31.03.2000 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Донецький полiтехнiчний iнститут, iнженер-електрик

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник голови правління -директор - ПрАТ "ІНТЕРТЕХНІКА"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.10.2014 обрано на період ліквідації Товариства

9) опис Посадовою особою як Головою комісії з припинення або ліквідації, отримана за звiтний рiк винагорода у вiдповiдностi до штатного розкладу Товариства. Винагороду в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Протягом звітного року посадову особу назначено Головою комісії з припинення або ліквідації (Засiдання правлiння ПРАТ "Iнтертехнiка" вiд 16.10.2014 р). На дату підписання звіту данну посаду займає Красюков Олександр Іванович (паспорт: серiя ВС номер 295695 виданий Київським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 16.05.2000) призначений 02.03.2015 р. Перелiк попереднiх посад: мастер мареж, заступник головного конструктора, помiчник директора з технiчних питань, технiчний директор, директор; заступник голови правління-директор ПрАТ "Інтертехніка". На звiтну дату працює директором Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Експрессо-Iталiя", мiсцезнаходження товариства - 83062, м. Донецьк, вул. Ткаченко, буд. 92 Голова комісії з припинення або ліквідації має наступнi повноваження: 1) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи; 2)зобов'язан повідомити учасників юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, про її участь в інших юридичних особах та/або надати відомості про створені нею господарські товариства, дочірні підприємства; 3) під час проведення заходів щодо ліквідації Товариства до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів Голова ліквідаційної комісії (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства; 4) вживає заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб; 5) забезпечує проведення незалежної оцінки майна Товариства, що припиняється; 6) вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників Товариства, що припиняється; 7) ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування, повертаються їм Головою ліквідаційноої комісії (ліквідатором); 8)до затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період 9) виступає від імені ліквідаційної комісії.
1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жидков Вiталiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 074094 14.10.1997 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.

4) рік народження**

1940

5) освіта**

Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Закрите акцiонерне Товариство " Норд ", заступник Генерального директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

23.04.2014 терміном на 3 роки

9) опис Посадовою особою як головою правлiння отримана за звiтний рiк винагорода у вiдповiдностi до штатного розкладу Товариства. Винагороду в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано рішенням загальних зборів 23.04.2014 (протокол №23 від 23.04.14). Попереднi посади: механiк цеха, заступник начальника цеха, начальник цеха, начальник вiддiлу, головний iнженер, генеральний директор, перший вiце-президент, заступник генерального директора, заступник президента, вiце-президент. Голова правлiння має право: 1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень колегiального виконавчого органу; 2) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 3) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; 4) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Положенням; 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених даним Положенням, Статутом, рiшеннями загальних зборiв; 6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до цього Положення; 8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 10) пiдписувати вiд iменi правлiння, та товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Займає посади на інфих підприєствах: віце-президент ПАТ "НОРД" (місцезнаходження: 83112, Донецька обл.,м.Донецьк, пр-т Жуковського, б.2)


1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чуйко Володимир Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 364506 21.06.1996 Калiнiнським РО ДГУ УМВС України в Донецькiй обл.

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрський iнженер

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Закрите акцiонерне товариство " Iнтертехнiка ", заступник директора по виробництву;

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

23.04.2014 обрано строком на 3 роки

9) опис Посадовою особою як членом правлiння винагорода нi в натуральнiй, нi в грошовiй формi не отримувалася. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано рішенням загальних зборів 23.04.2014 (Протокл №23 від 23.04.2014) строком на три роки. На звiтну дату працює директором Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерпромтехнiка", мiсцезнаходження товариства - м. Донецьк, вул. Ткаченко, буд. 118. Перелiк попереднiх посад: помiчник начальника участка, заступник начальника участка, начальник участка, начальник змiни, заступник директора, директор. Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв Товариства. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї правлiння. До компетенцiї правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 6) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння; 9) рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням правлiння; 10) подання на затвердження загальних зборiв схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом не бiльш одного року, так як неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться товариством у ходi поточної дiяльностi. Члени правлiння мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; Члени правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi ревiзiйної комiсiї на її вимогу, чи запрошення; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства; 11) своєчасно надавати ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства


1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колб Свiтлана Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 141506 02.08.1996 Селiдовським ГО УМВС України в Донецькiй обл.

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Донецький нацiональний унiверситет, економiст

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Закрите акцiонерне товариство " Iнтертехнiка", начальник вiддiлу планування

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

20.04.2011 терміном на три роки

9) опис Посадовою особою як членом правлiння нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi винагорода за звiтний рiк не отримувалася. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано рішення загальних зборів 23.04.2014 (Протокл №23 від 23.04.2014) строком на три роки. На звiтну дату працює економістом в Публічне акціонерне товариство "НОРД", мiсцезнаходження товариства - 83112, м. Донецьк, пр-т Жуковського, буд. 2. Перелiк попереднiх посад: економiст, начальник бюро планування, начальник бюро економiчного аналiзу. Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв Товариства. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї правлiння. До компетенцiї правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 6) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння; 9) рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням правлiння; 10) подання на затвердження загальних зборiв схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом не бiльш одного року, так як неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться товариством у ходi поточної дiяльностi. Члени правлiння мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; Члени правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi ревiзiйної комiсiї на її вимогу, чи запрошення; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства; 11) своєчасно надавати ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства


1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сириченко Ганна Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 766794 07.07.1997 Ленiнським РО УМВС України в м. Донецьку

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Донецький полiтехнiчний iнститутI, iнженер енергетик

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Закрите акцiонерне товариство " Iнтертехнiка", начальник вiддiлу пiдготовки кадрiв.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

23.04.2014 строком на три роки

9) опис Посадовою особою як секретарем правлiння нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi винагорода за звiтний рiк не отримувалася. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Обрано на посаду рішенням загальних зборів 23.04.2014 року (Протокл №23 від 23.04.2014) строком на три роки. На звiтну дату посад на інших підприємствах не займає. Перелiк попереднiх посад: начальник бюро енергоресурсiв, iнструктор, начальник вiддiлу пiдготовки кадрiв, провiдний фiхiвець ВП i ЗП, начальник вiддiлу пiдготовки кадрiв, помiчник директор. Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв Товариства. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї правлiння. До компетенцiї правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 6) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння; 9) рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням правлiння; 10) подання на затвердження загальних зборiв схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом не бiльш одного року, так як неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться товариством у ходi поточної дiяльностi. Члени правлiння мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; Члени правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi ревiзiйної комiсiї на її вимогу, чи запрошення; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства; 11) своєчасно надавати ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства


1) посада

голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ландик Андрiй Валентинович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 129052 11.10.1996 Старокиївський РУ ГУМВС України у м. Києвi

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Донецький державний унiверситет, економiст

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Акцiонерне товариство "Норд", заступник генерального директора з закупiвель та продажiв продукцiї групи "Норд"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

23.04.2014 терміном на три роки

9) опис Посадова особа як голова ревiзiйної комiсiї за звiтний рiк не отримувала винагороди нi в якому виглядi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано строком на три роки рішенням загальних зборів 23.04.2014 (Протокл №23 від 23.04.2014). Попереднi посади: менеджер з продажу, заступник начальника, заступник директора, директор з економiки та фiнансiв, перший заступник директора. На звiтну дату працює першим заступником генерального директора Публiчного акцiонерного товариства "Група "Норд", мiсцезнаходження Товариства - 83112, м. Донецьк, пр-т Жуковського, буд. 2. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль шляхом проведення перевiрок i доповiдає про результати проведених перевiрок перед Загальним зборами. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює обов'язковi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також перевiрки на вимогу уповноваженої особи. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати рiчну фiнансову звiтнiсть. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведення перевiрок та органiзацiєю роботи своїх засiданнях, якi проводить не рiдше одного разу в квартал.


1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Донченко Вячеслав Леонiдович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 086600 02.04.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Жданiвський металургiйний iнститут, iнженер-металург

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ДМЗ" ПАТ "Донецьксталь", директор по комерцiї та збуту

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

23.04.2014 обрано на три роки

9) опис Посадова особа як член ревiзiйної комiсiї за звiтний рiк не отримувала винагороди нi в якому виглядi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано 23.04.2014 року рішенням загальних зборів (Протокл №23 від 23.04.2014) строком на три роки. Попереднi посади: пiдручний вальцовщика, вальцовщик, майстер на гарячiй дiлянцi, секретар парторганiзацiї, заступник начальника листопрокатного цеху, начальник управлiння ТЕЗ, керiвник групи експертiв, заступник директора по комерцiї та збуту, директор по комерцiї та збуту, заступник директора, директор. На звiтну дату працює директором ТОВ "РIД-Холдинг", місцезнаходження товариства: 04107, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 1-А. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль шляхом проведення перевiрок i доповiдає про результати проведених перевiрок перед Загальним зборами. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює обов'язковi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також перевiрки на вимогу уповноваженої особи. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати рiчну фiнансову звiтнiсть. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведення перевiрок та органiзацiєю роботи своїх засiданнях, якi проводить не рiдше одного разу в квартал.


1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Курич Катерина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 107192 04.07.2002 Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Київський торгово-економiчнийiнститут, товарознавець

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Закрите акцiонерне товариство "Група НОРД", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

23.04.2014 обрано на 3 роки

9) опис Посадова особа як член ревiзiйної комiсiї за звiтний рiк не отримувала винагороди нi в якому виглядi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано 23.04.2014 року рішенням загальних зборів (Протокл №23 від 23.04.2014) строком на три роки. Попереднi посади: iнспектор, заступник начальника вiддiлу, головний бухгалтер. На цей час працює головним бухгалтером Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оскар-1", місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 1-А. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль шляхом проведення перевiрок i доповiдає про результати проведених перевiрок перед Загальним зборами. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює обов'язковi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також перевiрки на вимогу уповноваженої особи. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати рiчну фiнансову звiтнiсть. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведення перевiрок та органiзацiєю роботи своїх засiданнях, якi проводить не рiдше одного разу в квартал.


1) посада

Секретар Правління - Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федоренко Наталя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 670564 17.05.1997 Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть економiка працi, економiст

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПРАТ "Iнтертехнiка", заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

23.04.2014 3 роки

9) опис Посадовою особою як членом правлiння винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi за звiтний рiк не отримувала. Як головним бухгалтером посадовою особою у 2014 роцi отримана винагорода у вiдповiдностi до штатного розкладу Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу у 2014 роцi обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2014 р. термiн - 3 роки. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, головний бухгалтер, До обов`язкiв Головного бухгалтера належить забезпечення досягнення належного рiвня рентабельностi виробництва; формування облiкової полiтики, повного i достовiрного бухгалтерського облiк фi - сової-господарської дiяльностi вiдповiдно до встановлених правил, конфiденцiйностi фiнансово-економiчної та iншої iнформацiї, що вiдноситься до комерцiйної таємницi ПрАТ "Iнтертехнiка", а також виконання iнших функцiй, визначених посадовою iнструкцiєю. У разi звiльнення головний бухгалтер зобов`язаний передати особi, що виконує обов'язки головного бухгалтера, за актом приймання-передачi всi матерiали, документи та iншi носiї iнформацiї. До компетенцiї правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 6) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння; 9) рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням правлiння; 10) подання на затвердження загальних зборiв схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом не бiльш одного року, так як неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться товариством у ходi поточної дiяльностi.

Члени правлiння мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства.

Члени правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi ревiзiйної комiсiї на її вимогу, чи запрошення; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства; 11) своєчасно надавати ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Попереднi посади: 03.12.91 -01.08.97 - навчання в Донецькому нацiональному унiверситетi; 13.03.1997-01.04.1998 - продавець Торгового дома "Северний"; 01.05.1998-02.06.1999 - бухгалтер ТОВ "Iнтерпромтехнiка"; 03.06.1999-17.02.2003 - заступник головного бухгалтера ТОВ "Iнтертехнiка"; 17.02.2003-17.10.2003 - головний бухгалтер ТОВ "Iнтертехнiка"; 17.10.2003-08.10.2012 - заступник головного бухгалтера ТОВ "Iнтертехнiка"; з 08.10.2012 наказом № 413 вiд 08.10.2012 переведена на посаду головного бухгалтера ТОВ "Iнтертехнiка", на цiєї посадi працює по теперiшнiй час. На інших підприємствах посаду не займає.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

заступник Голови Правлiння-директор

Жидков Юрiй Вталiйович

ВС 271194 31.03.2000 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова Правлiння

Жидков Вiталiй Васильович

ВВ 074094 14.10.1997 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Чуйко Володимир Михайлович

ВА 364506 21.06.1996 Калiнiнським РО ДГУ УМВС України в Донецькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Колб Свiтлана Олександрiвна

ВА 141506 02.08.1996 Селiдовським ГО УМВС України в Донецькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Секретар Правлiння

Сириченко Ганна Василiвна

ВА 766794 07.07.1997 Ленiнським РО УМВС України в м. Донецьку

0

0

0

0

0

0

голова Ревiзiйної комiсiї

Ландик Андрiй Валентинович

СН 129052 11.10.1996 Старокиївський РУ ГУМВС України у м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Донченко Вячеслав Леонiдович

СН 086600 02.04.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Курич Катерина Миколаївна

МЕ 107192 04.07.2002 Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Правлыння - Головний бухгалтер

Федоренко Наталя Iванiвна

ВА 670564 17.05.1997 Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

Єгоренко Тамара Василывна

д/в д/в д/в

42870

15.2

42870

0

0

0

Жидков Вiталiй Васильович

д/в д/в д/в

42860

15.2

42860

0

0

0

Ландик Валентин Iванович

д/в д/в д/в

99265

35.2

99265

0

0

0

Усього

184995

65.601063829787

184995

0

0

0


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 


Дата проведення

23.04.2014

Кворум зборів

100

Опис

П Р О Т О К О Л № 23

Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "IНТЕРТЕХНIКА"

м. Донецьк 23 квiтня 2014 р.

Статутний капитал товариства подiлений на 282 000 простих iменних акцiй.

2 юридичним особам належить 97 005 акцiї.

За станом на 18.04.2014 р. емiтентом викуплених, але не реалiзованих акцiй немає.

Загальна кiлькiсть акцiй при визначеннi кворума складає 282 000 акцiй.

На зборах присутнi 5 акцiонерiв, якi володiють акцiями ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" в кiлькостi 282 000 штук з правом голосу i 3 запрошених працiвникiв без права голосу.

Таким чином, на зборах присутнi акцiонери, що володiють 100% вiд загальної кiлькостi голосiв.

Загальними зборами обрано: Голова зборiв Жидков В.В. Секретар зборiв Федоренко Н.I.


П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :

1. Про обрання робочих органiв зборiв.

2. Затвердження регламенту проведення зборiв.

3. Розгляд рiчного звiту ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" за 2013 рiк.

4. Розгляд рiчного звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" за 2013 рiк.

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" .

6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства та визначення розмiру дивiдендiв за

2013 рiк.

7. Про визначення основних напрямкiв дiяльностi ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" на

2014 рiк.

8. Про схвалення рiшень Правлiння ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" згiдно Протоколiв засiдань Правлiння ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" протягом з 18.04.2013 року до 23.04.2014 року.

9. Про обрання членiв Правлiння.

10. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.1. По першому питанню порядку денного: "Про обрання робочих органiв зборiв" для ведення зборiв необхiдно обрати робочi органи зборiв: голову зборiв та секретаря зборiв.

Надiйшла пропозицiя обрати :

Головою зборiв Жидкова Вiталiя Васильовича Секретарем зборiв Федоренко Наталю Iванiвну

Iнших пропозицiй не надiйшло. За запропонований склад робочих органiв зборiв голосували: одноголосно - "за"; ''проти", "таких, що утримались" - не було.

2. По другому питанию порядку денного: "Затвердження регламенту проведення зборiв" необхiдно затвердити регламент роботи зборiв Запропоновано наступний регламент роботи зборiв:

-по першому i другому питаннях - до 5 хв.

-доповiдь по третьому i сьомому питанню - до 15 хв.

-доповiдь по четвертому питанню - до 10 хв.

-по п'ятому та шостому питанню

-по восьмому, дев'ятому та десятому - до 10 хв.

питанню -ДО 10 хв.

-виступаючим - ДО 5 хв.

-вiдповiдi на пи тання - до 5 хв.


Iнших пропозицiй не надiйшло. За запропонований регламент роботи зборiв голосували: одноголосно - "за"; "проти", "таких, що утримались" - не було.

3. Слухали по третьому питанню порядку денного: "Розгляд рiчного звiту ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" за 2013 рiк":

- доповiдь Жидкова Ю.В. "Рiчний звiт ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" за 2013 рiк".

(доповiдь додається).

4. Слухали по четвертому питанню порядку денного: "Розгляд рiчного звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" за 2013 рiк" :

- доповiдь Ландик Д.В. "Звiт ревiзiйної комiсiї ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" за 2013 рiк" (доповiдь додається).

5. Слухали по п'ятому питанню порядку денного: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА".

-доповiдь Жидкова В.В.

6. Слухали но шостому питанню порядку денного ''Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства та визначення розмiру дивiдендiв за 2013 рiк" :

- доповiдь Федоренко Н.I. - члена Правлiння.

7. Слухали по сьомому питанню порядку денного: ''Про визначення основних напрямкiв дiяльностi ПРАТ ''IНТЕРТЕХНIКА" на 2014 рiк".

- доповiдь Жидкова Ю.В. "Основнi напрямки дiяльностi на 2014 рiк" (доповiдь додається)

По 3, 4, 5, 6, 7 питанням порядку денному Загальнi збори акцiонерiв вирiшили:

1.Рiчнi результати дiяльностi ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" за 2013 рiк - затвердити.

2.Звiт ревiзiйної комiсiї ПРАХ "IНТЕРТЕХНIКА" по перевiрцi фiнансово- господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2013 рiк - затвердити.

3. Правлiнню ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" в 2014 роцi для отримання доходної частини бюджету органiзувати господарську дiяльнiсть товариства таким чином, щоб в умовах розвитку кризових явищ у вiтчизнянiй економiцi мiнiмiзувати можливi втрати.

4. Пiсля виплати податкiв, направити кошти на iнвестицiйну й iншу операцiйну дiяльнiсть, у тому числi на:

- придбання i виготовлення обладнання

- капiтальний ремонт обладнання i будинкiв

- капiтальне будiвництво

- та утримання соцiальної сфери

4. По результатам фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" за 2013 рiк - не здiйснювати. Направити кошти на розвиток виробництва.

Голосували "за" - одноголосно; "проти", "таких, що утримались" - не було

8. Слухали по восьмому питанню порядку денного "Про схвалення рiшень Правлiння ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" згiдно Протоколiв засiдань Правлiння ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" протягом з 18 квiтня 2013 року но 23 квiтня 2014 року".

Доповiдi, Федоренко Н.I.

Схвалити рiшення Правлiння про здiйснення правочинiв, якi вчинялися протягом з травиня 2013 року по квiтень 2014 року, згiдно Протоколiв засiдань Правлiння.

Голосували : одноголосно - "за", "проти" ,"таких" , що "утримались" - не було.

9. Слухали по дев'ятому питанню порядку денного "Про обрання членiв Правлiння" доповiдь Колб С.О.

Згiдно Положення про Правлiння ПРАТ "Iнтертехника" склад членiв Правлiння - 6 осiй.

Надiйшла пропозицiя та обрати Правлiння у наступному складi:

Жидков Вiталiй Васильович

Жидков Юрiй Вiталiйович

Чуйко Володимир Михайлович

Колоб Свiтлана Олександрiвна

Федоренко Наталя Iванiвна

Сириченко Ганна Василiвна

Iнших пропозицiй не надiйшло.

За запропонований склад Правлiння голосували згiдно дiючого законодавства - шляхом кумулятивного голосування.

Кiлькiсть кандидатiв - 6. При кумулятивному голосуваннi кожний кандидат отримав наступну кiлькiсть голосiв:

Жидков В.В. - "за" 282 000 голосiв, "проти", "таких, що утримались" - не має.

Жидков Ю.В. - "за" 282 000 голосiв, "проти", "таких, що утримались" - не має.

Чуйко В.М. - "за" 282 000 голосiв, "проти", "таких, що утримались" - не має.

Колб С.О. - "за" 282 000 голосiв, "проти", "таких, що утримались" - не має.

Федоренко Н.I. - "за" 282 000 голосiв, "проти", "таких, що утримались" - не має.

Сириченко Г.В.- "за" 282 000 голосiв, "проти", "таких, що утримались" - не має.

За запропонований склад Правлiння голосували:

одноголосно - "за"; "проти", "таких, що утримались" - не було.

Таким чином, до складу Правлiння обранi:

Жидков Вiталiй Васильович Жидков Юрiй Вiталiйович

Чуйко Володимир Михайлович Колб Свiтлана Олександрiвна Федоренко Наталя Iванiвна Сириченко Ганна Василiвна

Нам необхiдно обрати Голову Правлiння.

Надiйшла пропозицiя обрати Головою Правлiння Жидкова Вiталiя Васильовича. Iнших пропозицiй не надiйшло.

За запропоновану кандидатуру на посаду Голови Правлiння голосували:

одноголосно - "за"; "проти", "таких, що утримались" - не було.

Головою Правлiння ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" обирається Жидков Вiталiй Васильович.

Надiйшла пропозицiя обрати заступником голови Правлiння - директором ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" Жидкова Юрiя Вiталiйовича.

Iнших пропозицiй не надiйшло.

За запропоновану кандидатуру на посаду заступника голови Правлiння - директора голосували: одноголосно - "за"; "проти", "таких; що утримались" - не було

Заступником Голови Правлiння - директором ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" обирається Жидков Юрiй Вiталiйович.

Нам необхiдно обрати секретаря Правлiння.

Надiйшла пропозицiя обрати секретарем Правлiння Федоренко Наталю Iванiвну.

Iнших пропозицiй не надiйшло.

За запропоновану кандидатуру на посаду секретаря Правлiння голосували: одноголосно - "за"; "проти", "таких, що утримались" - не було.

Секретарем Правлiння ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" обирається Федоренко Наталя Iванiвна.

Загальнi збори акцiонерiв вирiшили :

Обрати до складу Правлiння :

Жидкова Вiталiя Васильовича - Головою Правлiння

Жидкова Юрiя Вiталiйович - Заступником Голови Правлiння -

Директором ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА"

Чуйко Володимира Михайловича

Колб Свiтлану Олександрiвну

Сириченко Ганну Василiвну

Федоренко Наталю Iванiвну - секретарем Правлiння.

10. Слухали по десятому питанню порядку денного "Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї"

Доповiдь Єгоренко Г.В.

Нам необхiдно обрати ревiзiйну комiсiю.

Надiйшла пропозицiя обрати ревiзiйну комiсiю в кiлькостi 3 осiб.

Iнших пропозицiй не надiйшло. За запропоноване рiшення голосували: одноголосно - "за"; "проти", "таких, що утримались" - не було.

Пропоную до списку голосування включити:

Ландика A.B.

Донченка В Л.

Курич К.М

Iнших пропозицiй не надiйшло. За запропонований склад ревiзiйної комiсiї голосували згiдно дiючого законодавства- шляхом кумулятивного голосування.

Кiлькiсть кандидатiв - 3. При кумулятивному голосуваннi кожний кандидат отримав наступну кiлькiсть голосiв:

Ландик A.B. - "за" 282000 голосiв, "проти", "таких, що утримались" - не має.

Донченко В.Л. - "за" 282000 голосiв, "проти", "таких, що утримались" - не має.

Курич K.M. - "за" 282000 голосiв, "проти", "таких, що утримались" - не має.

Таким чином, до складу ревiзiйної комiсiї ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" обранi:

Ландик Андрiй Валентинович

Донченко Вячеслав Леонiдович

Курич Катерина Миколаївна

Обираємо Голову ревiзiйної комiсiї. Надiйшла пропозицiя Головою ревiзiйної комiсiї обрати Ландика A.B.


Iнших пропозицiй не надiйшло. За запропоноване рiшення голосували: одноголосно - "за"; "проти", "таких, що утримались" - не було.

Головою ревiзiйної комiсiї обрано Ландика Андрiя Валентиновича.


 

*
Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

 


X

Дата проведення

18.07.2014

Кворум зборів

100

Опис

ПРОТОКОЛ №24

Позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Iнтертехнiка"

м. Донецьк 18 липня 2014 р.

Статутний капитал товариства подiлений на 282 000 простих iменних акцiй.

2 юридичним особам належить 97 005 акцiї.

За станом на 18.07.2014 р. емiтентом викуплених, але не реалiзованих акцiй немає.

Загальна кiлькiсть акцiй при визначеннi кворума складає 282 000 акцiй.

На зборах присутнi 5 акцiонерiв, якi володiють акцiями ПРАТ "IНТЕРТЕХНIКА" в кiлькостi 282 000 штук з правом голосу.

Таким чином, на зборах присутнi акцiонери, що володiють 100% вiд загальної кiлькостi голосiв.

Загальними зборами обрано: Голова зборiв Ландик В.I. Секретар зборiв Жидков В.В


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органiв зборiв.

2. Затвердження регламенту проведення зборiв,

3. Прийняття рiшення про викуп товариством розмiщених ним акцiй.

4. Про переобрання Правлiння товариства

I. По першому питанню порядку денного: "Про обрання робочих органiв та лiчильної комiсiї зборiв" слухали Ландика В.I. яка запропонував для ведення зборiв обрати робочi органи зборiв: голову зборiв, секретаря зборiв та лiчильну комiсiю.

Запропоновано обрати

- обрати Головою зборiв Ландика Валентина Iвановича;

- секретарем зборiв Жидкова В.В. для оформлення протоколу зборiв.

Пiдрахунок голосiв при голосуваннi з питань порядку денного даних загальних зборiв здiйснюється депозитарною установою ТОВ "Полярний Реєстр", на пiдставi Договору №4-ДУ вiд 08.05.2014 року на обслуговування рахункiв в цiнних паперах власникiв акцiй ПРАТ "Iнтертехнiка" та реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного Нацiональним депозитарiєм України станом на 14.07.2014 року, згiдно чинного законодавства.

Голосували: "за"-282000 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв.

"проти" - голосiв (акцiй) немає.

"утримався" - голосiв (акцiй) немає.

По першому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ:

Обрати:

- Головою зборiв Ландика Валентина Iвановича;

- секретарем зборiв Жидкова В.В. для оформлення протоколу зборiв

Обрати Депозитарну установу ТОВ "Полярний Реєстр" для пiдрахунку голосiв при голосуваннi з питань порядку денного даних загальних зборiв, на пiдставi Договору №4-ДУ вiд 08.05.2014 року на обслуговування рахункiв в цiнних паперах власникiв акцiй ПРАТ "Iнтертехнiка" та реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного Нацiональним депозитарiєм України станом на 14.07.2014 року, згiдно чинного законодавства.

2. По другому питанню порядку денного: "Затвердження регламенту проведення зборiв" слухали акцiонера Ландика В.I., який запропонував затвердити регламент роботи зборiв.

Запропоновано наступний регламент роботи зборiв:

-по першому i другому питаннях - до 7 хв.

-по третьому питанню -до 10 хв.

- по четвертому питанню - до 10 хв.

Голосували: "за"-282000 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв.

"проти" - голосiв (акцiй) немає.

"утримався" - голосiв (акцiй) немає.

По другому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ:

Затвердити запропонований регламент роботи зборiв:

-по першому i другому питаннях - до 7 хв.

-по третьому питанню - до 10 хв,

- по четвертому питанню - до 10 хв.

3. По третьому питанню порядку денного: "Прийняття рiшення про викуп товариством розмiщених ним акцiй" слухали акцiонера ПРАТ "Iнтертехнiка" Ландика Валентина Iвановича, який запропонував прийняти рiшення про викуп товариством розмiщених ним акцiй по номiнальнiй вартостi у акцiонерiв, якi бажають їх продати товариству.

Голосували: "за"-282000 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв.

"проти" - голосiв (акцiй) немає.

"утримався" - голосiв (акцiй) немає.

По третьому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ:

Прийняти рiшення про викуп товариством розмiщених ним акцiй у акцiонерiв, якi бажають їх продати товариству. Затвердити вартiсть викупу - по номiнальнiй вартостi, яка складає 1,00 грн. (одна гривня 00 копiйок) за кожну акцiю. Затвердити строк оплати за викупленi у акцiонерiв акцiї - 20 днiв з моменту укладення договору купiвлi-продажу.

З

4. По четвертому питанню порядку денного: "Про переобрання Правлiння товариства" слухали акцiонера Ландика В.I. який запропонував не розглядати це питання та залишити склад Правлiння товариства без змiн.

Голосували: "за"-282000 голосiв (акцiй), що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв.

"проти" - голосiв (акцiй) немає.

"утримався" - голосiв (акцiй) немає.

По четвертому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ:

Питання порядку денного не розглядати та залишити склад Правлiння товариства без змiн. 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.11.2010

1098/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

UA4000106884

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

1.00

282000

282000.00

100.000000000000

Опис

У звiтному роцi торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась; лiстинг/делiстинг цiнних паперiв на фондових бiржах не проводився; додаткового випуску акцiй не було. Викуп та додаткова емiсiя цiнних паперiв протягом звiтного року не вiдбувались. Всi акцiї розповсюдженi та оплаченi. Спосiб розмiщення - закрите розмiщення акцій.


4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

з/п

Дата зарахування акцій на рахунок емітента

Кількість акцій, що викуплено (шт.)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено

Номер свідоцтва про реєстрацію акцій, що викуплено

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

1

09.09.2014

282000

26.11.2010

1098/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

100.000000000000


XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента


1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )


Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

25575.000

23418.000

0.000

0.000

25575.000

23418.000

- будівлі та споруди

8512.000

6777.000

0.000

0.000

8512.000

6777.000

- машини та обладнання

14573.000

14658.000

0.000

0.000

14573.000

14658.000

- транспортні засоби

1003.000

860.000

0.000

0.000

1003.000

860.000

- інші

1487.000

1123.000

0.000

0.000

1487.000

1123.000

2. Невиробничого призначення

1518.000

1605.000

0.000

0.000

1518.000

1605.000

- будівлі та споруди

1344.000

1528.000

0.000

0.000

1344.000

1528.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

174.000

77.000

0.000

0.000

174.000

77.000

Усього

27093.000

25023.000

0.000

0.000

27093.000

25023.000


Пояснення : Загальна вартiсть (первiсна) основних засобiв на кiнець 2014 року становить 58993 тис.грн. Сума зносу на кiнець року - 33970 тис.грн. Залишкова вартiсть - 25023 тис.грн.

Первiсна вартiсть основних засобiв по групам: ЗОсновнi засоби на кiнець року розподiляються таким чином (за первiсною вартiстю):

- земельнi дiлянки - 451 тис.грн.;

- будiвлi та споруди - 10655 тис.грн.;

- машини та обладнання - 39155 тис.грн.;

- транспортнi засоби - 1757 тис.грн.;

- iнструменти, прилади, iнвентар - 1393 тис.грн.;

- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 681 тис. грн..;

- iншi основнi засоби - 4901 тис.грн.

Знос основних засобiв по групам:

Земельнi дiлянки - 0 тис. грн.;

Будинки, споруди, передавальнi пристрої 3878 тис. грн.;

Машини та обладнання 24497 тис. грн.;

Транспортнi засоби 897 тис. грн.;

Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi 1079 тис. грн.;

Iншi основнi засоби 2938 тис. грн.;

Малоцiннi необ. матер. активи 681 тис. грн.

Ступень зносу основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди - 36,4%, машини та обладнання - 62,6%, транспортнi засоби - 51,1%, iншi - 59,93%. Ступень використання основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди - 100%, машини та обладнання - 100%, транспортнi засоби - 100%, iншi - 100%. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобiв немає. Термiн корисного використання основних засобiв за всiма групами визначається керiвництвом пiдприємства самостiйно з урахуванням економiчної доцiльностi за кожним основним засобом окремо. Тобто, керiвництво пiдприємства при придбаннi основних засобiв самостiйно встановлює термiн їх корисного використання з урахуванням умов та iнтенсивностi експлуатацiї, морального зносу, iнших факторiв. Умови користування основними засобами за всiма групами: основнi засоби використовуються весь перiод експлуатацiї, перiодично проводиться профiлактика, поточний ремонт. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв у звiтному роцi обумовленi лише їх рухом. Надiйшло у звiтному роцi основних засобiв на суму 7352 тис. грн., з них: * машини та обладнання - 7352 тис. грн. У звiтному роцi вiдбувалося вибуття основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 1663 тис. грн.:*будинки та споруди - 554 тис. грн. * машини та обладнання - 71 тис. грн.; * транспортны засоби - 373 тис. грн.; * iнструменти, прилади, меблi - 23 тис. грн.; * малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 61 тис. грн.; * iншi основнi засоби - 581 тис.грн. Вартiсть основних засобiв, оформлених у заставу - 28211 тис.грн., а саме: земельна ділянка - 803 тис. грн.; будівлі та споруди - 11898 тис. грн.; машини та обладнання - 15510 тис. грн. Протягом звітного року Товариство провело переоцінку основних засобів, на суму (-1435 тис. грн, за первісною вартістю), по групам: *земельні ділянки - (-352 тис. грн.); * будинки та споруди - (-1571 тис. грн.); * машини та обладнання - (-1002 тис. грн.); * інструменти та прилади - 295 тис. грн.; інші основні засоби - 1195 тис. грн. Нарахований знос на переоцінені основні засоби склав 7834 тис. грн. Наявнiсть основних засобiв встановлена на пiдставi рiчної iнвентаризацiї. Переданих в оперативну оренду та одержаних за фiнансовою орендою основних засобiв в Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

-3291

16155

Статутний капітал (тис.грн.)

282

282

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

282

282

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(-3291.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(282.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.


3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

37922.00

Х

Х

вiдомостi про одержанi кредити

14.10.2010

37922.00

22.000

30.09.2014

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

29.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

2609.00

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

40560.00

Х

Х

Опис

На кiнець звiтного перiоду кредити банкiв становлять 37922 тис.грн., а саме кредит у ПАТ Брокбiзнесбанк м. Донецьк, договiр вiд 14.10.2010 р. 37922 тис.грн. 22% рiчних, дата погашення 30.09.2014 р.

Кредиторська забргованiсть за товари дорiвнює 1 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть за розрахунки з бюджетом - 29 тис. грн.

Кредиторська заборгованiсть за розрахунки зi страхування - 0 тис. грн.

Кредиторська заборгованiсть за розрахунки з оплати працi - 11 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами вiдутня.

Iншi поточнi зобов'язання 2597 тис. грн, а саме податковий кредит - 18 тис. грн., розрахунки по нарахованим вiдсоткам - 2579 тис. грн.


4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошові формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошові формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Устаткування холодильне i морозильне

0 штук

91386.70

96.4

11 штук

188.70

16.4


5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi затрати (метал, складовi частини продукцiї)

16.30

2

Витрати на оплату працi

5.40


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

23.04.2014

25.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

18.07.2014

21.07.2014

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій 

10.10.2014

15.10.2014

інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

16.10.2014

22.10.2014

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента 


ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ


Загальні збори акціонерів


Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2013

1

0

3

2014

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 


Акціонери

 


X

Депозитарна установа

 


X

Інше

 Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?Так

Ні

Підняттям карток

 


X

Бюлетенями (таємне голосування)

 


X

Підняттям рук

X

 


Інше

 Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?Так

Ні

Реорганізація

 


X

Додатковий випуск акцій

 


X

Унесення змін до статуту

 


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 


X

Інше

Прийняття рішення про викуп акцій


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні


Органи управління


Який склад наглядової ради (за наявності) ?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?


Так

Ні

Стратегічного планування

 


X

Аудиторський

 


X

З питань призначень і винагород

 


X

Інвестиційний

 


X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено, оскiльки не створена наглядова рада як орган управлiння


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 


X

Інше

 Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 


X

Відсутність конфлікту інтересів

 


X

Граничний вік

 


X

Відсутні будь-які вимоги

 


X

Інше (запишіть)

 Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 


X

Інше (запишіть)

 Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 


Положення про наглядову раду

 


X

Положення про виконавчий орган

X

 


Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 


X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )

X

 


Положення про акції акціонерного товариства

 


X

Положення про порядок розподілу прибутку

 


X

Інше (запишіть)

 


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Так

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Так

Так

Так

Ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так

Ні

Не проводились взагалі

 


X

Менше ніж раз на рік

 


X

Раз на рік

X

 


Частіше ніж раз на рік

 


X


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 


X

Наглядова рада

 


X

Виконавчий орган

X

 


Інше (запишіть)

 Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 


X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 


Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 


X

Інше (запишіть)

 Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )

X

 


Наглядова рада

 


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 


X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 


Перевірки не проводились

 


X

Інше (запишіть)

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?Так

Ні

З власної ініціативи

X

 


За дорученням загальних зборів

 


X

За дорученням наглядової ради

 


X

За зверненням виконавчого органу

 


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 


X

Інше (запишіть)

 Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) НіЗалучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?Так

Ні

Випуск акцій

 


X

Випуск депозитарних розписок

 


X

Випуск облігацій

 


X

Кредити банків

X

 


Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 


X

Інше (запишіть)

 Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?


Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 


Так, плануємо розпочати переговори

 


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років

 


Не визначились

X


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий:


Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено:


Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Коди


Дата (рік, місяць, число)

2015

01

01

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iнтертехнiка"

за ЄДРПОУ

30331976

Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

1410137700

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у

за КВЕД

28.29

Середня кількість працівників 5Одиниця виміру : тис. грн.Адреса 83005 Донецька область мiсто Донецьк вулиця Кемеровська, будинок 5, т.(062) 344-18-32


Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


V


за міжнародними стандартами фінансової звітності


 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.


Форма № 1 Код за ДКУД

1801001Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи


1000

--

--

первісна вартість

1001

139

139

накопичена амортизація

1002

139

139

Незавершені капітальні інвестиції

1005

48

43

Основні засоби

1010

27093

25023

первісна вартість

1011

54739

58993

знос

1012

27646

33970

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

303

298

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

27444

25364

II. Оборотні активи

Запаси

1100

11969

3554

Виробничі запаси

1101

10992

2934

Готова продукція

1103

885

528

Товари

1104

92

92

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

20885

4136

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами


1130

588

126

з бюджетом

1135

689

956

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

3

2192

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

223

941

Готівка

1166

1

--

Витрати майбутніх періодів

1170

44

--

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

34401

11905

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

61845

37269


Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал


1400

282

282

Капітал у дооцінках

1405

--

3381

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

71

71

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

15802

-6743

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

282

Усього за розділом I

1495

16155

-3291

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання


1500

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків


1600

35992

37922

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями


1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

9065

1

розрахунками з бюджетом

1620

89

29

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

45

--

розрахунками з оплати праці

1630

96

11

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

226

--

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

177

2597

Усього за розділом IІІ

1695

45690

40560

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття


1700

--

--

Баланс

1900

61845

37269Порiвняннiсть показникiв Балансу є пiдтвердженням правильностi i реальностi облiку i його вiдповiдальнiсть П(С)БО. У складi балансу основних засобiв на початок року 27093 тис.грн. за залишковою вартiстю (первiсна вартiсть 54739 тис.грн., знос 27646 тис.грн.), на кiнець звiтного перiоду 25023 тис.грн. (первiсна вартiсть 58993 тис.грн., знос 33970 тис.грн.) На пiдприємствi немає орендованих основних засобiв. Основнi засоби на кiнець року розподiляються таким чином (за первiсною вартiстю): - земельнi дiлянки - 451 тис.грн.; - будiвлi та споруди - 10655 тис.грн.; - машини та обладнання - 39155 тис.грн.; - транспортнi засоби - 1757 тис.грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар - 1393 тис.грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 681 тис. грн..; - iншi основнi засоби - 4901 тис.грн. На пiдприємствi основнi засоби вiдображенi в облiку по фактичним цiнам їх придбання, доставки, установки, спорудження i виготовлення. Нарахування амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку проводиться вiдповiдно нормам та методам українського законодавства. На пiдприємствi використавується прямолiнейний метод нарахування амортизацiї. У звiтному перiодi вiдбувалось вибуття основних засобiв на суму 1663 тис.грн., у т.ч.(за первісною вартістю):-будинки та споруди - 554 тис. грн.; - машини та обладнання - 71 тис.грн.; - транспортні засоби - 373 тис. грн..; - iнструменти, прилади, iнвентар - 23 тис.грн.; - iншi основнi засоби - 581 тис.грн.; - малоцiннi неооборнi нематерiальнi антиви - 61 тис.грн Знос по вибулим основним засобам дорiвнює - 1510 тис.грн., у т.ч: -будинки та споруди - 554 тис. грн.; - машини та обладнання - 69 тис.грн.; - транспортні засоби - 230 тис. грн..; - iнструменти, прилади, iнвентар - 15 тис.грн.; - iншi основнi засоби - 581 тис.грн.; - малоцiннi неооборнi нематерiальнi антиви - 61 тис.грн. У звiтному перiодi надiйшло основних засобiв на суму 7352 тис.грн., у т.ч.: - машини та обладанання - 7352 тис.грн. Джерелом придбання основних засобiв є прибуток. В звітному періоді була проведена переоцінка основних засобів на загальну суму -1435 тис. грн. (за первісною вартістю). Склад i структура фiнансових iнвестицiй: внески до статутного капiталу iнших пiдприємств 298,0 тис.грн., а саме: ТОВ "Інтерхолод" 30 тис. грн., СП "МІК" 267 тис. грн., ТОВ "ІнтерСервісПлюс" 1 тис. грн.. Фiнансовi iнвестицiї на пiдприємствi облiковуються по собiвартостi. Запаси включають в себе виробничі запаси: сировину, матерiали, паливо, запаснi частини, будiвельнi матерiали, тару; незавершине виробництво; готову продукцiю; товари. Запаси на кінець звітного періоду склали 3554 тис.грн. (ряд. 1100-1104). Запаси враховуються по собiвартостi. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод ФIФО. Запаси включають в себе: - сировину та матерiали - 2692 тис.грн.; - паливо - 7 тис.грн.; - тару - 61 тис.грн.;-МБП - 11 тис. грн..; - будiвельнi матерiали - 11 тис.грн.; - запаснi частини - 136 тис.грн., - готова продукція - 528 тис. грн.., - товари - 92 тис. грн.. Дебiторська заборгованiсть вiдображається по реальнiй вартостi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги на 31.12.2014 р. всього (ряд.1125) - 4136 тис.грн., у т.ч.: - ТОВ "Малбi Беверидж" - 790 тис.грн.; -ПрАТ "Торгівельний Альянс НОРД" - 46,5 тис. грн.., - ПАТ "НОРД" - 3298,4 тис. грн., - iншi - 1,1 тис.грн. Ряд. 1135 Дебiторська заборгованiсть по розрахункам с бюджетом - 956 тис.грн. (вiдшкодування ПДВ, передплата по податку на прибуток, переплата ПДВ). Ряд. 1130 " Дебiторська заборгованiсть по виданим авансам" - 126 тис.грн. (передплата за сировину та матерiалу) Ряд. 1155 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" - 2192 тис.грн. (розрахунки з iншими дебiторами, розрахуки з держвними цільовими фондами). Гроші та їх еквіваленти включають до себе суму грошей: в нацiональнiй валютi на поточному рахунку - 941 тис.грн. Всього 941 тис.грн. На iнших грошових рахунках коштiв немає. Статутний капiтал на кiнець року 282 тис.грн. Капітал у дооцінках на кінець року склав 3381 тис. грн. Резервний капiтал створено вiдповiдно до установчих документiв. Залишки резервного капiталу становлять на кiнець звiтного перiоду 71 тис.грн. У пiдприємства на початок року залишок нерозподiленого прибутку - 15802 тис.грн., на кiнець, збиток - 6743 тис.грн. За пiдсумками звiтного перiоду станом на 31.12.2014 р. отриманий чистий збиток становить 22545 тис.грн. Дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Короткостроковi кредити банкiв на кінець звітного періоду- 37922 тис.грн. (ПАО "Брокбізнесбанк" дог. 08-П-10, строк погашення 30.09.2014р.); Векселi виданi на кінець звітного періоду відсутні. Розмiр поточних зобов'язань за: товари, роботи, послуги - 1 тис. грн..; - по розрахункам з бюджетом - 29 тис.грн.; - з оплати працi - 11 тис.грн. Іншi поточнi зобов'язання - 2597 тис.грн. (податковий кредит, відсотки за користування кредитами). Облiковою полiтикою пiдприємства не передбачено створення резерву сумнiвних боргiв.

Строка балансу на початком звітного періоду склала - 61845 тис. грн., на кінець звітного періоду - 37269 тис. грн.Голова комісії з припинення або ліквідації

________________

Красюков Олександр Іванович


(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Федоренко Наталя Iванiвна


(підпис)


Коди


Дата (рік, місяць, число)

2015

01

01

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iнтертехнiка"

за ЄДРПОУ

30331976


Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2014 рік


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

1149

119264

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(1003)

(111440)

Валовий:  

     прибуток 

2090

146

7824

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

6600

7900

Адміністративні витрати 

2130

(1048)

(5023)

Витрати на збут

2150

(747)

(12596)

Інші операційні витрати 

2180

(11476)

(7701)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

--

--

     збиток  

2195

(6525)

(9596)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

11

24

Інші доходи 

2240

1

--

Фінансові витрати 

2250

(3214)

(12501)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(5)

(--)

Інші витрати 

2270

(12813)

(117)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

--

--

збиток

2295

(22545)

(22190)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

--

--

     збиток 

2355

(22545)

(22190)


II. СУКУПНИЙ ДОХІД


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-22545

-22190III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

1536

113297

Витрати на оплату праці

2505

513

9805

Відрахування на соціальні заходи

2510

214

3647

Амортизація

2515

4

649

Інші операційні витрати

2520

7173

16437

Разом

2550

9440

143835ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

282000

282000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

282000

282000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

( 79.94680850)

( 78.59219860)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

( 79.94680850)

( 78.59219860)

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--


Реальнiсть розмiру зобов'язань у фiнансовiй звiтностi пiдприємства пiдтверджується актами звiрок, якi були проведенi в перiод рiчної iнвентарiзацiї розрахункiв. Облiк зобов'язань перевiрявся за наступними напрямками: визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдно до П(С)БО "Зобов'язання". Щодо iнших витрат та доходiв: Ряд. (2000) - чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у сумi 1149 тис.грн., а саме готової продукціі - 189 тис. грн.., послуг, товарів - 960 тис. грн.. Ряд. (2050) - собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у сумi 1003 тис.грн. Ряд. (2020) - iншi операцiйнi доходи у сумi 6600 тис.грн., у т.ч.: доход вiд курсових рiзниць 934 тис.грн.; доход вiд продажу валюти 4 тис.грн.; доход вiд реалiзацiї оборотних активiв 5276 тис.грн.; доход вiд операцiйної оренди активiв 359 тис.грн., iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi - 11 тис.грн., дохід від списання кредиторської заборгованості - 17 тис. грн. Ряд. (2130) - адмiнiстративнi витрати у сумi 1048 тис.грн. Ряд. (2150) - витрати на збут у сумi 747 тис.грн. Ряд. (2180) - iншi операцiйнi витрати у сумi 11476 тис.грн., у т.ч.: собiвартiсть реалiзованої валюти 6 тис.грн.; собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 5191 тис.грн.; курсовi рiзницi 4809 ; брак 506 тис.грн.; iншi витрати операцiйної дiяльностi 963тис.грн. Ряд. (2220) - iншi фiнансовi доходи у сумi 11 тис.грн., у т.ч. вiдсотки по залишкам на рахунках 11 тис.грн. Ряд. (2240) - iншi доходи у сумi 1 тис.грн. Ряд. (2250) - фiнансовi витрати (вiдсотки по кредиту) у сумi 3214 тис.грн. Ряд. (2270) - iншi витрати у сумi 12813 тис.грн., у т.ч. собiвартiсть списаних необоротних активiв 164 тис.грн., уцінка необортних активів - 12649 тис. грн. Фiнансовим результатом дiяльностi Товариства за 2014 рiк є збиток у розмiрi 22545 тис. грн.
Голова комісії з припинення або ліквідації

________________

Красюков Олександр Іванович


(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Федоренко Наталя Iванiвна


(підпис)


Коди


Дата (рік, місяць, число)

2015

01

01

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iнтертехнiка"

за ЄДРПОУ

30331976


Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2014 рік


Форма № 3 Код за ДКУД

1801004Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

--

--

Повернення податків і зборів

3005

--

7383

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

7383

Цільового фінансування

3010

--

--

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

23689

196744

Надходження від повернення авансів

3020

578

7721

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

11

24

Інші надходження

3095

2456

796

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(--)

(--)

Праці

3105

(477)

(7519)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(240)

(3700)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(768)

(2160)

Зобов'язання з податку на прибуток

3116

(--)

(78)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(291)

(370)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(477)

(1712)

Витрачання на оплату авансів

3135

(18077)

(129158)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(214)

(31565)

Інші витрачання

3190

(4809)

(1289)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

2149

37277

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(186)

(59)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-186

-59

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

19500

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(282)

(--)

Погашення позик

3350

300

44356

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(665)

(12471)

Інші платежі

3390

(--)

(1400)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-1247

-38727

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

716

-1509

Залишок коштів на початок року

3405

223

1686

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

2

46

Залишок коштів на кінець року

3415

941

223


Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Вiдображення операцiй по розрахунковим рахункам вiдповiдають записам у Головнiй книзi. Вiдрахування на обов'язкове соцiальне страхування провадиться по встановленим чинним законодавством України нормам вiд загального розмiру видаткiв на оплату працi. Ряд. (3355) - сплаченi дивiденди - дивiденди не сплачувалися.Протягом 2014 року ПрАТ "Iнтертехнiка" отримувала кредит вiд ПАО "Брокбiзнесбанк". Звiт про рух грошових коштiв вiдповiдає по змiсту формi звiтностi про рух грошових коштiв та вимогам до розкриття його статей П(С)БО № 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.02.99р. № 87, Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № XIV. Метою складання Звiту про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни, якi вiдбулися в складi грошових коштiв ПрАТ "Iнтертехнiка" i їх еквiвалентах за звiтний рiк. У звiтi про рух грошових коштiв наведенi данi про рух грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйно, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Ряд. 3415 Залишок коштiв на кiнець року - 941 тис. грн.Голова комісії з припинення або ліквідації

________________

Красюков Олександр Iванович


(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Федоренко Наталя Iванiвна


(підпис)

Коди


Дата (рік, місяць, число)

2015

01

01

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iнтертехнiка"

за ЄДРПОУ

30331976


Звіт про власний капітал

за 2014 рік


Форма № 4 Код за ДКУД

1801005Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

282

--

--

71

15802

--

--

16155

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

282

--

--

71

15802

--

--

16155

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

-22545

--

--

-22545

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

3381

--

--

--

--

--

3381

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

--

3381

--

--

--

--

--

3381

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

-282

-282

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

3381

--

--

-22545

--

-282

-19446

Залишок на кінець року

4300

282

3381

--

71

-6743

--

-282

-3291


Звiт про власний капiтал складено згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-XIV, Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку "Звiт про власний капiтал". Звiт про власний капiтал складено по формi згiдно Примiткам до П(С)БО № 5 i в ньому вiдкрита iнформацiя про склад власного капiталу у звiтному перiодi. Джерелом власного капiталу є: 1. Капiтал, первiсно внесений його засновниками (акцiонерами) без визначення строку повернення. 2. Додатково внесений капiтал пiд час додаткового випуску акцiй. 3. Капiтал, одержаний пiдприємством внаслiдок ефективної дiяльностi та залишений в його розпорядженнi: нерозподiлений прибуток або непокритий збиток та iнший додатковий капiтал. Розмiр Статутного капiталу ПрАТ "Iнтертехнiка" на кiнець звiтного перiоду складає 282000 тис. грн., який подiлений на 282000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна. Статутний капiтал на дату складання звiтностi сплачений повнiстю. У звiтному роцi додатковий випуск акцiй не вiдбувався. У звiтному перiодi ПрАТ "Iнтертехнiка" не мало несплаченог капiталу. У звiтному роцi Товариство мало вилучений капiтал, за рахунок викупу власних акцiй на суму 282 тис. грн. Ряд. 4100 В статтi "Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод" вiдображено суму збитку у розмiрi 22545 тис. грн. Залишок власного капiталу на кiнець 2014 року склав -3291 тис. грн., а саме: * Статутний капiтал - 282 тис. грн.; * Капiтал у дооцiнках - 3381 тис. грн. * Резервний капiтал - 71 тис. рн.; * Нерозподiлений збиток - 6743 тис. грн.; * Вилучений капiтал - 282 тис. грн.Голова комісії з припинення або ліквідації

________________

Красюков Олександр Iванович


(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Федоренко Наталя Iванiвна


(підпис)
XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

33913531

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

03040, м. Київ, пр-т 40 річчя Жовтня, буд. 70

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4252

29.01.2009

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

д\н

д\н

д\н

д/н

д\н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.14-31.12.14

Думка аудитора

Умовно-позитивна